BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.abcautodalys.lt elektroninėje parduotuvėje ir „ABC Autodalys”, UAB (toliau -Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.2. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) elektroninėje parduotuvėje ir įsidėjęs į prekių krepšelį, nurodo reikalaujamą informaciją užsakymo formoje bei pasirinkęs mokėjimo būdą patvirtina užsakymą paspausdamas mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pirkėjas gali pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.abcautodalys.lt užsiregistravęs elektroninės parduotuvės sistemoje, pagal šiame tinklalapyje nurodytas Taisykles ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Pirkėjas turi apie tai pranešti Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Elektros prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles).

2.4. Pirkėjas, pateikęs užsakymą, įsipareigoja sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo – pardavimo taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis sistemoje, sudaryti elektroninėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakyme nurodytas prekes). Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų bei neatsako už nedidelius netikslumus.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.

3.3. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės (-ių), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekę (-es) sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės tinkamai veiklai ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją iš anksto Pirkėjo neįspėjus.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paskelbimo sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims.

 

PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS.

4.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės kaina yra galutinė ir yra nurodoma eurais su PVM. Į prekės (-ių) kainą  pristatymo išlaidos, Pirkėjo šalyje taikomi muitų mokesčiai neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

4.3. Už elektroninėje parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis. Pasirinkite Paysera banko nuorodą ir paspauskite “Atlikti mokėjimą”, užsiregistruokite atsidariusiame banko tinklalapyje ir patvirtinkite parengtą mokėjimo pavedimą.

4.4. Prisijungus prie savo paskyros elektroninėje parduotuvėje pirkėjas matys pridėtą Sąskaitą Faktūrą.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS

5.1. Pirkėjui visi pranešimai siunčiami registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

5.2. Kilus klausimams Pirkėjui rekomenduojame kreiptis Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje “Kontaktai” nurodytais kontaktais, arba

Mažmeninė prekyba tel.: +370 652 39994

El. paštas.: parduotuve@abcautodalys.lt

Didmeninė prekyba tel.: +370 652 39994

El. paštas.: info@abcautodalys.lt

ATSAKOMYBĖ

6.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui nepateikus registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir pasėkmes.

6.2. Už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims atsako Pirkėjas. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie elektroninės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

6.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

BAIGAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi nesutarimai, kilę iš/ar susiję su pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIVATUMO POLITIKA

10.1. Pirkėjas sutinka, kad paspaudęs mygtyką „Sutinku su taisyklėmis“ savo asmens duomenis Pardavėjui. Pirkėjo duomenys bus tvarkomi ruošiant ir vykdant užsakymus, registraciją, užklausas ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo (fizinio asmens) asmens kodo tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjas nenaudos.

10.2. Pirkėjas patvirtina, kad paspaudęs mygtuką “Sutinku su taisyklėmis”, jis yra informuotas apie teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, panaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Taip pat Pirkėjas žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo duomenis, tačiau jam yra suprantama, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini identifikuoti Pirkėją pirkimo-pardavimo sutarties (elektroninės prekybos) sudarymo, vykdymo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus , kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti pirkimo-pardavimo sutarties.